Gevolgen uitspraak Raad van State over Programma Aanpak Stikstof (PAS)

11 sep 2019
De gemeente Culemborg onderzoekt wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de Raad van State over het PAS.

De Raad van State bepaalde kort geleden dat het landelijke stikstofbeleid, het Programma Aanpak Stikstof (PAS), kwetsbare beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) onvoldoende beschermt. Teveel stikstof heeft een negatieve invloed op de natuur.

Het PAS mag niet meer als basis gelden om toestemming te geven voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. Het gaat bijvoorbeeld om woningbouw, uitbreiding van stallen of aanleggen van wegen. De uitspraak van de Raad van State kan gevolgen hebben voor omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen en M.e.r.-besluiten.

Wat betekent dit voor verleende en lopende vergunningsaanvragen?

De uitspraak heeft geen gevolgen voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten). Voor onlangs verleende, lopende of toekomstige aanvragen kan de uitspraak van de Raad van State wel gevolgen hebben. Op dit moment is nog niet bekend voor welke projecten de uitspraak precies gevolgen heeft. Daarvoor moet het Ministerie met een aangepast toetsingskader komen. De gemeente Culemborg verwacht dat de uitspraak geen gevolgen heeft voor de kleinere projecten. Helemaal zeker is dit niet.

Zijn er toch gevolgen voor een project?

Dan helpt de gemeente Culemborg de aanvrager bij het zoeken naar een oplossing. Uiteindelijk bepaalt de provincie of een project een vergunning kan krijgen op basis van de Wet natuurbescherming.

Wat doet de rijksoverheid?

De rijksoverheid werkt aan nieuwe regels voor vergunningsaanvragen. De uitspraak van de Raad van State geldt namelijk voor heel Nederland. Hij geldt bijvoorbeeld ook voor de aanleg van snelwegen en (uitbreiding van) vliegverkeer. Het Rijk heeft de adviescommissie Stikstofproblematiek ingesteld. Die commissie moet voor half september met een advies komen voor lopende aanvragen.

Wat is het PAS?

Het PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. Deze regeling van de rijksoverheid moet ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen, zoals huizen, wegen en bedrijven. Het PAS geeft ook maatregelen om de neerslag van stikstof terug te dringen. Dat is nodig voor het behoud en herstel van de Natura 2000-gebieden. In het PAS stond een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof. Voor een plan dat boven deze drempelwaarde kwam, moest dat bij de provincie gemeld worden. Of er moest een vergunning gevraagd worden op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Meer weten?

Voor andere vragen kunt u mailen met de gemeente Culemborg via info@culemborg.nl. Wij hebben niet op alle vragen antwoord. We verzamelen wel alle vragen om een completer beeld van de problematiek te krijgen. We bespreken ze samen met andere gemeenten, de provincie en het rijk.