Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Burgerparticipatie
 • Communicatie
 • Publiekszaken en dienstverlening
 • Personeel en organisatie

Nevenfuncties die horen bij de functie van burgemeester

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (portefeuillehouder zorg en veiligheid) - onbetaald
 • Lid algemeen bestuur Regio Rivierenland (portefeuillehouder Regiodeal) - onbetaald
 • Voorzitter stuurgroep Regiodeal Fruitdelta Rivierenland - onbetaald
 • Voorzitter Raad van Toezicht CV Ontwikkelingsmaatschappij Parijsch - onbetaald
 • Lid Raad van Toezicht RTR-NL (cameratoezicht) - onbetaald
 • Lid commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG - onbetaald

Andere nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging Stadswerk - onbetaald
 • Bestuurslid Gelders Genootschap – onbetaald