Culemborgs college wil voorzieningen in de stad overeind houden

23 apr 2020
De gemeente Culemborg staat de komende jaren voor een grote financiële opgave. Donderdag 23 april bood het college van B&W aan de Culemborgse gemeenteraad een pakket maatregelen aan die moeten leiden naar een sluitende begroting in 2022. Jaarlijks betekent dit een bezuiniging van ongeveer 2 miljoen euro.

Wethouder van financiën Collin Stolwijk: “Om tot dit pakket te komen hebben we een waardevol en zorgvuldig traject doorgelopen met onze inwoners, partners en instellingen. Vanuit de Rijksoverheid zijn wij helaas met een groot financieel probleem opgezadeld. Dat zorgt ervoor dat wij pijnlijke keuzes moeten maken. Het college wil graag voorzieningen zoals de kinderboerderij, het zwembad en de bibliotheek overeind houden. Dat maakt een stevige verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) en een aantal andere forse bezuinigingen onvermijdelijk.” De gemeenteraad buigt zich op 18 juni over het hele pakket. En maakt dan definitieve keuzes.   

Stijging OZB

Een extra stijging van de OZB op woningen met 16,0% vanaf 2021 levert jaarlijks een bedrag op van € 1.000.000. Voor de gemiddelde huiseigenaar betekent dit een stijging van € 4,- euro per maand. Daarmee komt de OZB van de gemeente per woning ongeveer op het gemiddelde tarief in de regio te liggen.

Wmo en Jeugd

In het raadsakkoord Culemborg ‘zorgzame stad’ wordt aangegeven dat het belangrijk is dat iedereen die zorg of hulp nodig heeft, die zorg of hulp ook krijgt. Dit blijft in Culemborg het uitgangspunt. Het college wil dit bereiken door onder andere een efficiëntere aanpak. In de begroting van 2020 is al een besparing van 380.000 euro opgenomen. In 2021 volgen extra maatregelen. Zoals het verminderen van het aantal zorgaanbieders en het versoberen van het Wmo-vervoer.

Voorzieningen

Culemborg is een stad met veel voorzieningen, veel cultuur en is rijk aan inwoners die veel initiatieven ontwikkelen. Stolwijk: “We zijn trots op onze stad. We hebben die initiatieven keihard nodig om de opgaven die op ons afkomen -  bijvoorbeeld op het gebied van economie, wonen, zorg en duurzaamheid – het hoofd te bieden. We willen daarom onze voorzieningen en initiatieven behouden. En stellen voor om deze niet kwijt te raken door ze weg te bezuinigen.”

Andere maatregelen

Vanzelfsprekend zijn er binnen het voorstel wat naar de raad is gestuurd ook andere maatregelen uitgewerkt. Denk aan versobering van openbare verlichting (€ 40.000), stoppen met Culemborg Magazine (€ 15.000) en het minder frequent snoeien van fruitbomen (€ 8.000).

Mochten de voorgestelde maatregelen (alle bezuinigingen en verhoging OZB) worden aangenomen door de raad, dan zal er totaal € 2.152.000,- minder ten laste van de begroting van 2022 komen. De besparingen zijn dan in totaal € 1.152.000,- en de OZB-verhoging brengt dan € 1.000.000,- op.

Kadernota

Culemborg wil een aantrekkelijke gemeente blijven. Daarom streven we ernaar om het voorzieningenniveau van onze gemeente in stand te houden. En ook om te bekijken of geplande investeringen door kunnen gaan. In de kadernota, die op 13 mei gepubliceerd is, worden de kaders vastgelegd voor het opstellen van de begroting. Onderdeel van de kadernota is niet alleen een bezuinigingsvoorstel, maar ook een voorstel voor een investeringsagenda.

Coronavirus

De buitengewoon snelle ontwikkelingen van de gebeurtenissen rondom het coronavirus zijn bij het opstellen van dit pakket niet meegenomen.

Download de stukken

De concept-nota bezuinigingen vanaf 2021 en verder en de concept-kadernota vindt u op de website van de raad. Bij de agenda van de commissievergadering hierover op 25 mei. U vindt daar ook de beantwoording van de technische vragen die tot nu toe gesteld zijn. 

Daarnaast zijn er nog deze documenten: