Commissie bezwaarschriften

De gemeenten Culemborg en Tiel hebben een gezamenlijke bezwarencommissie. De bezwarencommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester of de gemeenteraad over uw bezwaarschrift. De commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en bekijkt of de gemeente een goed besluit heeft genomen.

Eén commissie voor Culemborg en Tiel

De samengevoegde commissies van Culemborg en Tiel zijn samengesteld tot één bezwarencommissie. Dit bespaart kosten omdat vergaderingen efficiënter ingepland kunnen worden. Er kunnen meer bezwaarschriften op één dagdeel worden gepland. Dit voorkomt dat de commissie voor een of twee zaken bijeenkomt. Een tweede voordeel is dat secretarissen elkaar kunnen vervangen.

Welke bezwaren behandelt de bezwarencommissie?

De bezwarencommissie behandelt bezwaren tegen bijvoorbeeld:

 • omgevingsvergunning bouwen;
 • omgevingsvergunning kappen van bomen;
 • evenementenvergunningen;
 • (afwijzing) van subsidies;
 • handhaving.

Deze commissie adviseert de gemeente ook over ingediende klachten.

Wat doet de bezwarencommissie niet?

De bezwarencommissie behandelt geen bezwaren tegen de gemeentebelastingen (zoals de parkeerbon) of over besluiten van Werkzaak.

Ambtelijk horen

In sommige gevallen behandelt de gemeente een bezwaarschrift ook zonder tussenkomst van de bezwarencommissie. Vaak gaat het om eenvoudige bezwaarschriften waar een eenvoudigere en efficiëntere behandeling mogelijk is. Een juridisch adviseur adviseert dan de gemeente over de beslissing op uw bezwaar.

Het betreft de volgende categorieën van bezwaarschriften:

 • besluiten op grond van diverse artikelen vanuit de APV;
 • verkeersbesluiten;
 • gehandicaptenparkeerkaarten;
 • de Wegsleepverordening;
 • subsidieverlening;
 • subsidievaststelling en/of terugvordering tot € 2.500,-;
 • gebonden beschikkingen op grond van de Bouwverordening;
 • sloopvergunningen op grond van de Bouwverordening;
 • vergunningen m.b.t. de activiteit kappen;
 • leerlingenvervoer;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • de Participatiewet;
 • gemeentelijke minimaregelingen;
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • de Wet basisregistratie persoonsgegevens;
 • de Wet openbaarheid van bestuur (WOB);
 • de Wet hergebruik van overheidsinformatie;
 • de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;
 • besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag;
 • bezwaarschriften die (kennelijk) niet-ontvankelijk zijn.

Commissieleden

Bij het kiezen van de voorzitters is gekeken of zij ervaring hebben met het leiden van een vergadering. Ook is er gekeken of de voorzitters een oplossingsgerichte instelling hebben. Bij het kiezen van de leden is gekeken of alle gevraagde deskundigheid aanwezig is.

De voorzitter is tevens lid van de bezwarencommissie. De vergadering van de commissie bestaat uit een voorzitter en twee (overige) leden, ondersteunt door een ambtelijk secretaris. In de commissie zijn voor 2023 de volgende personen benoemd:

Voorzitters:

 • N.E. Joosten
 • F.G. van Dam
 • N.A. de Groot
 • M. de Waal
 • J.C. van Vuren

Leden:

 • P.W.J.M. Corvers
 • H. Remerie
 • C.R. van Stokkum
 • J.W. Meelkop
 • D.A. Slotboom
 • J.M.N. Packbier
 • L. de Visser

Hoorzittingen

De hoorzittingen zijn in Culemborg en Tiel. Als het voor u lastig is om te reizen, kunt u ervoor kiezen om te worden gehoord in uw eigen gemeente. Wel kan het dan iets langer duren voordat u wordt gehoord. Verder verandert er voor u niets.

De volgende openbare hoorzitting van de bezwarencommissie is op:

Datum en tijdToelichtingInzage stukken
dinsdag 28 mei
14.45 uur 
Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift, gericht tegen het besluit van de burgemeester van 19 maart 2024 tot het stopzetten van het gebruik van structurele opvang en faciliteiten ontheemden Oekraïne aan bezwaarmaker.21 tot 28 mei 2024
- alleen voor belanghebbenden. 

Bent u belanghebbende en heeft u deze stukken nog niet ontvangen? Neem dan contact op met het secretariaat van de bezwarencommissie, via telefoonnummer 0344 63 75 16 of per e-mail naar ajz@bvowb.nl.