Commissie bezwaarschriften

De bezwarencommissie behandelt bezwaren tegen bijvoorbeeld:

 • omgevingsvergunning bouwen;
 • omgevingsvergunning kappen van bomen;
 • evenementenvergunningen;
 • (afwijzing) van subsidies;
 • handhaving.

Deze commissie adviseert de gemeente ook over ingediende klachten.

Wat doet de bezwarencommissie niet?

De bezwarencommissie behandelt geen bezwaren tegen de gemeentebelastingen (zoals de parkeerbon) of over besluiten van Werkzaak.

Ambtelijk horen

In sommige gevallen behandelt de gemeente een bezwaarschrift ook zonder tussenkomst van de bezwarencommissie. Vaak gaat het om eenvoudige bezwaarschriften waar een eenvoudigere en efficiëntere behandeling mogelijk is. Een juridisch adviseur adviseert dan de gemeente over de beslissing op uw bezwaar.

Het betreft de volgende categorieën van bezwaarschriften:

 • besluiten op grond van diverse artikelen vanuit de APV;
 • verkeersbesluiten;
 • gehandicaptenparkeerkaarten;
 • de Wegsleepverordening;
 • subsidieverlening;
 • subsidievaststelling en/of terugvordering tot € 2.500,-;
 • gebonden beschikkingen op grond van de Bouwverordening;
 • sloopvergunningen op grond van de Bouwverordening;
 • vergunningen m.b.t. de activiteit kappen;
 • leerlingenvervoer;
 • de Wet maatschappelijke ondersteuning;
 • de Participatiewet;
 • gemeentelijke minimaregelingen;
 • de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;
 • de Wet basisregistratie persoonsgegevens;
 • de Wet openbaarheid van bestuur (WOB);
 • de Wet hergebruik van overheidsinformatie;
 • de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen;
 • besluiten tot buiten behandeling stellen van een aanvraag;
 • bezwaarschriften die (kennelijk) niet-ontvankelijk zijn.

De samengevoegde commissies van Culemborg en Tiel zijn samengesteld tot één bezwarencommissie. Dit bespaart kosten omdat vergaderingen efficiënter ingepland kunnen worden. Er kunnen meer bezwaarschriften op één dagdeel worden gepland. Dit voorkomt dat de commissie voor een of twee zaken bijeenkomt. Een tweede voordeel is dat secretarissen elkaar kunnen vervangen.

Bij het kiezen van de voorzitters is gekeken of zij ervaring hebben met het leiden van een vergadering. Ook is er gekeken of de voorzitters een oplossingsgerichte instelling hebben. Bij het kiezen van de leden is gekeken of alle gevraagde deskundigheid aanwezig is.

De voorzitter is tevens lid van de bezwarencommissie. De vergadering van de commissie bestaat uit een voorzitter en twee (overige) leden, ondersteunt door een ambtelijk secretaris.

Wie zijn de commissieleden?

In de commissie zijn de volgende personen benoemd:

Voorzitters

 • N.E. Joosten
 • F.G. van Dam
 • N.A. de Groot
 • C.R. van Stokkum
 • M. Verhulst

Leden

 • F.M. Bongers
 • D. P. Claasen
 • P.W.J.M. Corvers
 • J.W. Meelkop
 • I. Sewandono