College stelt voor subsidie zwembad de Waterlinie te beëindigen in 2020

23 mei 2019
College Culemborg stelt aan de gemeenteraad voor om de subsidie voor het zwembad de Waterlinie te beëindigen in 2020. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juni 2019. De gemeenteraad neemt waarschijnlijk op 20 juni 2019 een besluit over het voorstel.

Voor een zwemvoorziening in Culemborg stelde de gemeenteraad in 2014 een maximaal subsidiebedrag ter beschikking. Een groep gebruikers verenigd in de Stichting Zwembad Culemborg (SZC) nam het initiatief om met dit bedrag zwembad de Waterlinie te exploiteren. Begin dit jaar bleek dat SZC het zwembad binnen dit budget niet kan exploiteren. Uit onderzoek blijkt dat ook andere scenario’s financieel niet haalbaar zijn binnen de door de raad gestelde kaders. Het college van B&W van de gemeente Culemborg ziet daarom geen andere mogelijkheid dan de gemeenteraad voor te stellen de subsidie aan zwembad de Waterlinie stop te zetten. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juni 2019. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in de raadsvergadering op 20 juni 2019 een besluit over het voorstel.

Het college van B&W beseft dat stopzetten van de subsidie grote gevolgen heeft voor gebruikers en inwoners. Sluiting van zwembad De Waterlinie is dan onvermijdelijk. Daarom stelt het college van B&W voor om het zwembad een bepaalde tijd financieel te blijven steunen. Concreet gaat het om  maximaal € 500.000 (dat is inclusief de bijdrage die voor 2020 gereserveerd is). Zo is er ruimte voor  zwembad De Waterlinie om de exploitatie af te bouwen tot een nader te bepalen moment (uiterlijk 1 juli 2020). Het geeft de gebruikers en het bestuur van SZC ook enige tijd om de gevolgen zoveel mogelijk op te vangen.

Zwembad De Waterlinie heeft haar deuren geopend in januari 2016. SZC is verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering van zwembad De Waterlinie. SZC draait ondanks de jaarlijkse subsidie en inkomsten uit zwemlessen, kaart- en abonnementenverkoop elk jaar een verlies. Dat was de reden voor het college van B&W van de gemeente Culemborg om eind 2018 de exploitatie te onderzoeken. Begin 2019 heeft het college van B&W onderzoek laten doen naar toekomstbestendige scenario’s.

Het blijkt dat in geen van de scenario’s het zwembad open kan blijven voor de subsidie die het zwembad nu krijgt. Voor elk scenario is jaarlijks ongeveer € 200.000 extra nodig, bovenop de subsidie van € 278.000 die het zwembad elk jaar krijgt. Het college van B&W voelt de wens om de zwemvoorziening te behouden, maar ziet geen mogelijkheden om dit extra geld de komende jaren beschikbaar te stellen gezien de financiële situatie van de gemeente.

Meer informatie staat op www.culemborg.nl/zwembad-de-waterlinie