Bestuursakkoord

Het bestuursakkoord beschrijft onze plannen voor de stad. Met het akkoord willen we antwoord geven op de vraag wat we belangrijk vinden voor Culemborg en de Culemborgers.

We hebben veel plannen en ideeën. We weten ook dat we die niet allemaal in één keer kunnen realiseren. Daarvoor zijn niet alle financiële middelen beschikbaar. En soms ontbreekt de capaciteit om het op te kunnen pakken. We hebben dan ook prioriteiten gesteld bij het bestuursakkoord 2022-2026.externe-link-icoon

In de samenvatting aan het begin van dit akkoord geven we per hoofdstuk een aantal prioriteiten mee, waar we in ieder geval dit jaar mee aan de slag willen gaan.

Bij het akkoord als totaal stellen we 10 prioriteiten.

Prioriteiten bestuursakkoord 2022-2026

Betaalbare woningbouw heeft in deze bestuursperiode voor ons een hoge prioriteit. De vraag naar woningen is hoog en de ruimte om woningen te bouwen is schaars. Dit betekent dat we de ruimte die we hebben slim en innovatief moeten benutten om groen, duurzaam en betaalbaar voor verschillende doelgroepen te bouwen. Dit doen we binnen de stadgrenzen, om te beginnen in het stationsgebied. We willen ook aan de slag met de herontwikkeling van het gebied rondom de Dr. Hockesingel en een onderzoek naar mogelijkheden voor de herontwikkeling van het Veerweggebied, de Ronde Haven en het Steenoventerrein.

Prioriteiten

 1. We maken betaalbare, natuurinclusieve en vernieuwende woningbouw in de Stationsomgeving mogelijk.
 2. We bouwen duurzaam, energieneutraal, klimaatadaptief en steeds meer circulair.
 3. We bouwen betaalbare woningen binnen de huidige stadsgrenzen met creatieve oplossingen.

We vinden het belangrijk dat we omzien naar elkaar. Door elkaar te kennen en goed samen te werken zien we in een vroeg stadium oplossingen en voorkomen we langdurige zorg. Hierbij werken we vanuit vertrouwen en hebben we extra aandacht voor de jeugd. De gemeente ziet om naar Culemborgers die in armoede leven en te maken hebben met schulden. We willen dat iedereen mee kan doen. Zowel de gemeente als inwoners hebben een verantwoordelijkheid voor een succesvolle inburgering en integratie.

Prioriteiten

 1. We werken met Culemborgers, vrijwilligers, onderwijs en zorg- en welzijnsorganisaties samen aan het voorkomen van zware en complexe zorg.
 2. We gaan armoede en schulden tegen.
 3. We stimuleren samen met inwoners een goede inburgering van nieuwkomers in onze stad.

Goed onderwijs levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van iedereen in Culemborg. We vinden het van belang dat iedereen het onderwijs krijgt dat nodig is. Culemborg heeft een divers aanbod en daar zijn we trots op! We werken aan groene schoolpleinen en gebouwen die duurzaam zijn en een gezond binnenklimaat hebben. Leren doen we allemaal ons hele leven lang. Een goede verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt is hierbij van belang.

Prioriteiten

 1. We verduurzamen en vergroenen schoolpleinen en -gebouwen.
 2. We stimuleren een soepele verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
 3. We werken aan samenwerking tussen onderwijsinstellingen met een Lokale Educatieve Agenda.

Culemborg bruist van de culturele initiatieven, kent een rijk verenigingsleven en biedt mooie mogelijkheden om te ontspannen en recreëren. In deze bestuursperiode willen we dit verder versterken. We zetten in op het ondersteunen van (sport)verenigingen en vrijwilligers, cultuuronderwijs binnen en buiten de scholen, het behoud van het cultuurfonds en cultureel erfgoed en het creëren van kansen voor iedereen om hier aan mee te doen.

Prioriteiten

 1. We maken sport en cultuur toegankelijk voor iedereen.
 2. We zetten in op het behoud en versterking van het aanbod van cultuur en evenementen.
 3. We helpen verenigingen vitaal te blijven.

We vinden het belangrijk dat iedereen in Culemborg zich veilig voelt en veilig is in onze stad. We willen in deze bestuursperiode verder groeien naar een stad waarin geen racisme, discriminatie of andersoortige uitsluiting voorkomt, maar waar inwoners respectvol met elkaar omgaan en naar elkaar omzien.

Veiligheid begint bij wat ook wel de ‘sociale basis’ wordt genoemd. We versterken de sociale basis door te investeren in wijken, om de verbinding tussen inwoners in straten, buurten en wijken te vergroten. We gebruiken hiervoor de kennis van professionals, verenigingen, scholen, ondernemers en andere betrokkenen bij hun leefomgeving in Culemborg. We zetten de wijkaanpak voort en handhaven als dat nodig is.

Prioriteiten

 1. We zetten in op preventie door het versterken van de sociale basis en integrale samenwerkingen.
 2. We nemen maatregelen om sociale cohesie en inclusie te versterken.
 3. We werken aan een stad waarin iedereen zich veilig en thuis voelt.

Culemborg wil in 2040 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we in 2040 net zoveel schone of groene energie opwekken als we gebruiken. Deze ambitie staat en daar gaan we voor. Tegelijkertijd zijn we realistisch.

We zetten de stappen die passen bij de mogelijkheden die we daar als stad voor hebben. We hechten waarde aan het gesprek met inwoners en gezamenlijk eigenaarschap. We hebben extra oog voor hen die opzien tegen de kosten voor het verduurzamen van hun woning of vervoersmiddel(en). We willen het groen versterken in gebieden als de Volencampen, de waterpartijen in Parijsch, de Plantage en de Redichemse Waard. We werken aan meer groen in de wijk, met meer planten, bomen en bloemen en minder frequent maaien, om de biodiversiteit te stimuleren.

Prioriteiten

 1. We stellen samen met inwoners een concrete uitvoeringsagenda voor de energietransitie op.
 2. We gaan energiearmoede tegen.
 3. We zetten in op een groen Culemborg en stimuleren biodiversiteit.

Ondernemers en bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan Culemborg. Van het midden- en kleinbedrijf tot grote (familie)bedrijven. Zij zorgen voor werkgelegenheid, ontwikkeling en creativiteit. In deze bestuursperiode zien wij mogelijkheden verder te werken aan een toekomstgerichte circulaire economie.

De gemeente geeft consumenten het goede voorbeeld door zelf zoveel mogelijk duurzaam in te kopen. Recreatie en toerisme leveren daarbij een belangrijke bijdrage aan onze lokale economie.

Prioriteiten

 1. We maken een visie voor een toekomstbestendig Pavijen.
 2. We versterken de binnenstad, door middel van de uitvoering van het regieplan.
 3. We werken aan een toekomstgerichte, circulaire economie.

In de afgelopen periode zijn plannen gemaakt voor het verkeer en vervoer, bijvoorbeeld het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). Deze plannen zijn goed en voeren we in deze bestuursperiode verder uit. Daarbij zetten we in op fietsen en wandelen, een toegankelijke en prettig leefbare openbare ruimte, en goede mogelijkheden voor de auto. In deze bestuursperiode werken we aan veilig, duurzaam en slim verkeer.

Prioriteiten

 1. We voeren de plannen uit het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan uit, en gaan met prioriteit aan de slag met een duidelijke en veilige fietsstraat.
 2. We gaan door met het onderzoek naar de fietsbrug naar Houten.
 3. We brengen met ondernemers in kaart welke mogelijkheden er zijn voor slimme, milieuvriendelijke oplossingen voor de bevoorrading van winkels en bedrijven in de binnenstad.

Onze stad bruist van de ideeën, initiatieven en inwoners die bij willen dragen aan hun straat, wijk of stad. Wij zijn blij met deze creativiteit van de Culemborgers en willen die deze periode nog meer benutten. In een stadsbrede samenwerkingsagenda maken we afspraken maken over hoe we samenwerken.

We streven naar participatie van inwoners bij ingrijpende beslissingen voor een brede steun en acceptatie bij inwoners en de gemeenteraad. We willen de mogelijkheden onderzoeken jongeren een grotere stem te geven. Dienstverlening van de gemeente is toegankelijk en gebruiksvriendelijk.

Prioriteiten

 1. We werken met de hele gemeenteraad, het college en de stad aan een samenwerkingsagenda waarin we afspraken maken over hoe we samenwerken, als stad en gemeente.
 2. We brengen balans tussen de ambities van het gemeentebestuur, noodzakelijke opgaven en de capaciteit van de ambtelijke organisatie.
 3. We dragen bij aan een stevige regionale positie om de Culemborgse belangen ook daar naar voren te brengen.

We hebben veel plannen om te investeren in voorzieningen en faciliteiten die Culemborg aantrekkelijk houden voor alle generaties. Een belangrijke randvoorwaarde voor het werk in deze bestuursperiode is dat we dit financieel gezond doen, met een structureel meerjarig sluitende begroting. Een begroting die bovendien goed is uit te leggen, meetbaar en controleerbaar is.

Prioriteiten

 1. We doen ons werk op een financieel gezonde manier, met een structureel, meerjarig sluitende begroting.
 2. We zetten in op het binnenhalen van subsidies en fondsen en het aanboren van alternatieve financieringsbronnen.
 3. We maken een kritische afweging voordat incidentele uitgaven structureel worden gemaakt.