Bestemmingsplan Rosa Manusstraat 3 vastgesteld

19 Feb 2020
Bestemmingsplan Rosa Manusstraat 3 en besluit hogere grenswaarden geluid vastgesteld

Van 20 februari tot en met 2 april 2020 kan beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door een belanghebbende die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht;

Indien u tijdig beroep heeft ingesteld kunt u ook om een voorlopige voorziening verzoeken. Indien dit verzoek gedurende de beroepstermijn wordt ingediend, schort dit de werking van het bestemmingsplan op totdat op het verzoek is beslist. Het verzoek dient te worden gestuurd aan de Voorzitter van de voornoemde  Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Gedurende voornoemde termijn kan bezwaar worden ingediend tegen het besluit hogere grenswaarde geluid ‘Rosa Manusstraat 3’ bij het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC Culemborg. U kunt uw bezwaar niet per e-mail indienen.