Beleidsplannen, beleidsregels en verordeningen

Hieronder staan diverse beleidsplannen van de gemeente Culemborg.

Verordeningen

Verordeningen, zoals de legesverordening, staan op www.overheid.nl (zoek op Culemborg).
De meest gezochte verordening is de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).
U kunt ook direct naar de Verordening klachtenbehandeling

Direct naar www.overheid.nl

Het interactieve Beleidsplan Licht in de openbare ruimte (openbare verlichting) is via een externe website te raadplegen.

Direct te downloaden

Op te vragen

Onderstaande stukken kunt u opvragen via info@culemborg.nl.
Of kijk in het archief van de website.

 • aanwijzingsbesluit verboden drank
 • Algemene verklaring van geen bedenkingen juni 2011
 • archeologiebeleid Culemborg
 • archeologiebeleid archeologische waarden- en verwachtingenkaart
 • archeologiebeleid Verwachtingskaart_centrum 
 • archeologiebeleid Raap, rapportage (2007)
 • archeologiebeleid Matrix normen Culemborg
 • archeologiebeleid folder archeologisch onderzoek
 • archeologiebeleid Culemborg beleidskaart
 • Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken 2015-2020
 • Beleid APV, verstoren openbare orde
 • Beleid erfafscheiding
 • Beleidsplan beheer speelvoorzieningen
 • Beleidsplan Internationale Duurzame Ontwikkeling 2015 - 2018
 • Beleidsregels Jeugdhulp (2020)
 • Beleidsregel artikel 13b opiumwet
 • Beleidsregels opladen elektrische voertuigen
 • Beleidsregels toepassing afwijkingsbevoegdheid
 • Beleidsregels toepassing algemene afwijking 10 procentregeling
 • Besluit maatschappelijke ondersteuning 2007
 • Bijdrageregeling Internationale Duurzame Ontwikkeling Culemborg per 1 juli 2016
 • Cameratoezicht protocol deel 1 en 2 versie november 2013
 • Culemborg gezond verder 2012-2015
 • Cultuurhistorisch beleid 2006-2010
 • Cultuurvisie-Culemborg 2014
 • Definitief rapport bomen en overlast 12 januari 2016
 • Evenementenbeleid
 • Gedragscode Flora en fauna Culemborg 2012
 • Gemeenschappelijke regeling RAR 2016
 • Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan GVVP - Kadernota Culemborg
 • Groenstructuurplan 2006 - 2016
 • Grondwaterbeleidsplan 2013
 • Hondenpoepplan
 • Inkoop en aanbestedingsbeleid Culemborg dec 2015
 • Integraal Horecabeleid maart 2010
 • Kaart strooiroutes bij Gladheidbestrijdingsplan 2014
 • Meerjarenprogramma Recreatie en toerisme 2012-1015
 • Nota grondbeleid 2012
 • Nota handhaving bouwregelgeving en RO
 • Parkeercompensatiefonds Beleidsregels 2014
 • Parkeercompensatiefonds reglement 2014
 • Prestatieafspraken Culemborg - KleurrijkWonen 2014 - 2018 (juni 2014)
 • Raadsvoorstel Beleid over verklaring van geen bedenkingen bij projectafwijkings-besluiten(Wabo)
 • Reglement Burgerlijke Stand Culemborg 2015
 • Reststrokenbeleid gemeente Culemborg
 • Rioleringsplan 2014-2018
 • Snoeivisie bomen 13 januari 2014
 • Standplaatsenbeleid
 • Uitstallingenbeleid 2008
 • Uitvoering snoeien bomen januari 2014
 • Uitvoeringsregeling Burgerlijke Stand Culemborg 2015
 • Welstandsnota juli 2004
 • Wmo beleidsplan maart 2007
 • Woonvisie_Culemborg 2017-2026