Barbecue / straatfeest

Als u een barbecue/straatfeest (besloten feest) wilt organiseren op de openbare weg, dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

Houdt u een barbecue of straatfeest op de openbare weg, dan kunt u gebruik maken van het formulier 'Melding barbecue/straatfeest'. Dit formulier moet u tenminste vijf werkdagen van tevoren insturen naar:

Gemeente Culemborg
Team Veiligheid
Postbus 136
4100 AC Culemborg

of mailen naar info@culemborg.nl

Formulier

Algemeen

 • Het evenement moet in de open lucht zijn.
 • Het aantal bezoekers mag niet meer dan 100 personen bedragen, inclusief kinderen.
 • Het evenement vindt plaats tussen 9:00 uur en 24:00 uur.
 • Schade die aan gemeen­te-eigendommen wordt toegebracht moet worden vergoed.
 • U bent verplicht de openbare weg/wegen binnen twee uur na afloop van het evenement op te ruimen en schoon te maken. Doet u dit niet, dan worden de kosten van schoonmaakwerkzaameden bij u in rekening gebracht.
 • Wanneer u uw feest organiseert op particulier terrein, moet u toestemming hebben van de rechthebbende op dat terrein.
 • Alle mogelijke maatregelen moeten worden genomen, om te voorko­men dat de gemeente of derden als gevolg van het evenement schade lijden of overlast ondervinden.

Geluid

 • Geen muziek na 24:00 uur.
 • De maximale geluidsbelasting voor de omgeving is 65 dB(A) op de gevel van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen. De correctie voor muziekgeluid van 10 dB(A) wordt bij de beoordeling achterwege gelaten.
 • Er mogen geen omroepactiviteiten plaatsvinden en er mag geen sprake zijn van elektronisch versterkte live-muziek. 

Verkeer

 • Het evenement mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de parkeergelegenheid.
 • Kruispunten blijven vrij.
 • Wegafsluitingen zijn niet toegestaan op wegen waar 50 kilometer of meer gereden mag worden.

Veiligheid

 • De hulpdiensten hebben een vrije doorgang van ten minste vier meter breed en vier meter hoog.
 • Plaats geen meubilair op of in de directe omgeving van een ondergrondse brandkraan.
 • In geval van brand of een andere calamiteit is de organisator, genoemd op het meldingsformulier, aanspreek­punt.
 • Er is een brandblusapparaat in de nabijheid van de barbecue- en gasflessen.
 • Het stoken en koken door middel van gastoestellen mag uitsluitend met toestellen die door middel van goedge­keurde slangen (max. 2 jaar oud) zijn aangesloten op hiervoor bestemde en goedgekeur­de butaan- en propaanflessen (reduceerventiel max. 5 jaar oud) met een inhoud van maximaal 15 liter. 
 • Partytenten moeten aan ten minste drie kanten open zijn.

Extra voorschriftenvoor bij lucht- en springkussens

 • Het luchtkussen is van goede kwaliteit;
 • Plaats geen luchtkussen bij windkracht 7 of hoger.
 • De opbouw van het luchtkussen moet volgens het bijbehorende productcertificaat.
 • Onderdelen moeten door stabiliteitsverbanden zijn verbonden;
 • Het luchtkussen moet zijn verankerd aan de ondergrond (niet in de bestrating) of zijn verzwaard met ballastblokken.
 • Rondom het luchtkussen worden beschermingsmatten gelegd.