Adviesraden

Commissies en raden

Een aantal commissies en raden adviseert het college van burgemeester en wethouders. Deze commissies en raden bestaan meestal uit inwoners van de gemeente.In vrijwel alle gevallen neemt de gemeenteraad het initiatief om een commissie in te stellen. Van tijd tot tijd staan er oproepen in de krant om lid te worden van zo een commissie of raad.

De commissies zijn in het leven geroepen om adviezen uit te brengen. Uiteindelijk is het de gemeenteraad en/ of het college die de beslissingen moet nemen. De adviezen helpen hen dan om een weloverwogen beslissing te nemen.

Als u interesse heeft om lid te worden van een commissie kunt u contact opnemen met de gemeente Culemborg via t. 477 700 of per mail naar info@culemborg.nl.


De Adviesraad Sociaal Domein geeft namens de inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad. De adviezen gaan over op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk & inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden & opgroeien (jeugdhulp).


Wel of geen omgevingsvergunning? Wel of geen recht op subsidie? Zomaar twee onderwerpen waarover de gemeente dagelijks besluiten neemt. Niet iedereen is het altijd eens met deze besluiten. Dan heeft u de mogelijkheid om aan te kloppen bij de commissie bezwaarschriften.


De commissie naamgeving adviseert het college van B&W over de naamgeving van wijken, buurten en straten in Culemborg.


De Milieuadviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van B&W. Dit doet zij voor beleidsterreinen waarbij het milieu een rol speelt.


De commissie adviseert het college over monumenten, cultuurhistorische waarden van de stad en de landelijke omgeving in brede zin. 


De sportadviesraad adviseert het college van B&W van Culemborg over de beleidsvorming en besluitvorming over sportaangelegenheden.


De Welstandscommissie beoordeelt alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met de activiteit 'bouwen'.