Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein geeft namens de inwoners van Culemborg gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W en de gemeenteraad. De adviezen gaan over op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk & inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden & opgroeien (jeugdhulp).

C. Logo adviesraad
De Wmo-raad vervult een verbindende rol tussen burgers en de gemeente door in gesprek te gaan met maatschappelijke organisaties en individuele burgers. Met haar adviezen wil de adviesraad eraan bijdragen dat iedereen in Culemborg zelfstandig op eigen kracht kan meedoen in de samenleving

Alle informatie over de Adviesraad Sociaal Domein vindt u op www.adviesraadsociaaldomeinculemborg.nl.