Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en de Commissie Erfgoed en Ruimte) adviseert het college over de kwaliteit van stedenbouwkundige plannen, inrichtingsplannen voor de openbare ruimte, restauraties van monumenten, nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Hierbij bekijkt de commissie bijvoorbeeld of het bouwwerk past in de bestaande omgeving, welke materialen er worden toegepast en welke kleuren er worden gebruikt. De commissie geeft advies op basis van de huidige welstandsnota.

Adviescommissie Omgevingskwaliteit

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit is een onafhankelijk commissie en bestaat uit deskundigen van het Gelders Genootschap en andere deskundigen vanuit verschillende disciplines. De adviescommissie bestaat uit zeven vast leden en twee leden op afroep. De leden op afroep kunnen zitting nemen in de vergadering als er bouwplannen zijn die vragen om extra deskundigheid. De commissie bestaat uit de volgende leden:

De heer S. van Elk Voorzitter
De heer L. Harders    Adviseur Omgevingskwaliteit / Architect
De heer C. BouwstraRestauratie-architect
De heer R. Stenvert    Bouwhistoricus
De heer B. BlommersAdviseur Stads- en landschapshistorie
Mevrouw K. van de VenAdviseur Erfgoed
Mevrouw J. HeetmanAdviseur Landschap en Stedenbouw
De heer A. Sjauw En Wa – WindhorstAdviseur Duurzaamheid (op afroep)
De heer J. van Dijk    Architect (op afroep)

De secretaris van de Adviescommissie Omgevingskwaliteit is de heer A. Tiemersma. 

Mandaatcommissie

De mandaatcommissie, een afvaardiging van de adviescommissie, adviseert over de minder complexe en kleine bouwplannen. De commissie bestaat uit de volgende drie leden:

De heer L. Harders    Adviseur Omgevingskwaliteit / Architect
De heer R. Stenvert    Bouwhistoricus
Mevrouw K. van de VenAdviseur Erfgoed (op afroep)

De secretaris van de mandaatcommissie is de heer G. Steuten.

Vergaderingen

De Adviescommissie Omgevingskwaliteit vergadert om de 6 weken op maandag van 14.00 - 17.00 uur in het Stadhuis (Oude Vismarkt 4). De mandaatcommissie vergadert om de 2 weken op maandag van 10:00 - 12:00 uur in het stadskantoor (Ridderstraat 250) of via Teams. De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het is ook mogelijk om via een videobelverbinding (Teams) aan te sluiten. Meldt u zich wel van te voren aan door een e-mail te sturen naar het e-mailadres van de secretaris van de commissie onderaan deze pagina.

Agenda overleg maandag 27 meiexterne-link-icoon

Bezwaar

Tegen een advies van beide commissies kunt u geen bezwaar maken. U kunt wel bezwaar maken tegen het besluit van het college om de omgevingsvergunning te verlenen of te weigeren.

Contact

Heeft u vragen over de Adviescommissie Omgevingskwaliteit of de mandaatcommissie? Dan kunt u een e-mail sturen naar één van de volgende contactpersonen:

De heer A. Tiemersma (secretaris adviescommissie):A.Tiemersma@ODRivierenland.nl
De heer G. Steuten (secretaris mandaatcommissie): G.Steuten@ODRivierenland.nl
De heer M. Verhoeven (contactpersoon vanuit de gemeente): M.verhoeven@culemborg.nl