Aanwijzingsbesluit losloopgebied, uitlaatstroken en verboden plaatsen voor honden

10 jul 2019
Aanwijzingsbesluit losloopgebied, uitlaatstroken en verboden plaatsen voor honden

Het aanwijzingsbesluit van het college ligt voor een ieder ter inzage in de hal van het Stadskantoor.

Het besluit treedt in werking op de dag na publicatie in de Culemborgse Courant, te weten per 11 juli 2019.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit besluit, bestaat voor u, op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de mogelijkheid om binnen zes weken na publicatie een gemotiveerd bezwaar in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Culemborg, Postbus 136, 4100 AC te Culemborg.