Visual - gekleurde huizen

U bent hier: Home / Wonen en leven / Windvisie

Startnotitie Windvisie

Laatste update: woensdag 15 juni 2016, 15:10 uur.

In Gelderland moeten circa 100 windmolens bij komen. Er wordt onderzocht of er mogelijkheden bij Culemborg zijn.

In 2014 publiceerde de provincie Gelderland haar visie op windenergie. Het geeft aan hoe de provincie Gelderland haar taakstelling op het gebied van windenergie wil realiseren. Na onderzoeken (quick scans) heeft de provincie locaties aangewezen die geschikt zijn voor het realiseren van windparken. Het gaat om locaties voor meer dan één grote windmolen. Voor Culemborg zijn drie locaties onderzocht. Eén van de geschikte locaties is vlakbij de huidige windmolens langs de N320.

Zienswijze B&W

Naar de ontwerp-Windvisie van de provincie Gelderland diende het college van burgemeester en wethouders in 2014 een zienswijze in. De gemeente Culemborg wil tijd om samen met inwoners van Culemborg een zelfstandig besluitvormingsproces te doorlopen. De provincie heeft hier mee ingestemd. In de definitieve provinciale Windvisie (november 2014) is de status van de aangewezen locatie gewijzigd in ‘locatie in onderzoek’. Hierdoor is nu de volgende centrale vraag:
Is er ruimte voor de realisatie van extra windenergie in Culemborg en zo ja, onder welke condities?

Participatieproces

In april 2016 heeft het college van B&W de startnotitie windevisie Culemborg vastgesteld. Deze startnotitie, markeert de start van de beoogde brede discussie in Culemborg met belanghebbenden en belangstellenden. Doel van de startnotitie is om het proces te starten voor het verkrijgen van het antwoord op de centrale vraag. Daartoe is in deze startnotitie getracht om het onderwerp windenergie zo volledig mogelijk te beschrijven. De startnotitie en het onderwerp windenergie is tijdens twee informatieavonden met belangstellenden besproken. De verslagen van deze avonden treft u aan onder het tabblad ‘Documentatie’. Ook heeft de gemeente een digitale enquête gehouden. Van juni 2016 tot en met september 2016 stond op de website van de gemeente Culemborg een enquête online die door 95 inwoners is ingevuld. Onder het tabblad ‘Documentatie’ kunt u de resultaten vinden van deze enquête. De resultaten bestaan uit cirkeldiagrammen die de antwoorden op de gestelde vragen weergeven. Daarnaast bevatte de enquête een aantal open vragen. De antwoorden op die vragen zijn letterlijk in dit document weergegeven.

In het najaar van 2016 zijn bilaterale gesprekken gevoerd met de direct omwonenden van de huidige windmolens langs de N320 om nader te kunnen verkennen welke hinder wordt ervaren. Tevens zijn gesprekken gevoerd met onder meer de Milieuadviesraad, de Natuur- en Vogelwacht Culemborg, de provincie Gelderland en met Vrijstad Energie om de voor- en nadelen van windenergie zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Op basis van alle informatie die nu voorhanden is wil het college in het 1ste kwartaal van 2017 een ontwerp windvisie vaststellen. Dit ontwerp zal worden gepubliceerd en gedurende zes weken ter inzage liggen. Tijdens deze periode zal de gemeente opnieuw een informatieavond organiseren waarin een nadere toelichting op de ontwerp windvisie kan worden verkregen. Na verwerking van alle inspraakreacties zal vervolgens de gemeenteraad worden gevraagd de windvisie definitief vast te stellen (naar verwachting voor de zomer van 2017).