Visual - molen

Redichemsche waard

Laatste update: vrijdag 19 mei 2017, 09:52 uur.

De waarden van het gebied de Redichemsche waard – ecologisch, landschappelijk, cultuurhistorisch en recreatief – zijn belangrijk en staan niet ter discussie. Het doel van het college van B&W is en blijft om deze waarden te borgen en ervoor te zorgen dat recreatief medegebruik mogelijk blijft zonder de andere waarden aan te tasten. We zoeken naar de beste manier om dit doel te bereiken door nieuwe, toekomstgerichte afspraken te maken met de eigenaar, gebruikers en andere betrokkenen.

In de zomer en najaar van 2016 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden. Zo wil het college een zo goed mogelijk totaalbeeld te krijgen van de waarden en belangen in het gebied. En ook om te verkennen wie welke bijdrage wil en kan leveren in het borgen van al die belangen. De beschikbare informatie en informatienotities over de Redichemsche waard vindt u onder het tabblad 'documentatie'.

Korte update

Op 18 april jl. is de zitting geweest in de juridische procedure (kort geding) over de erfpacht. Sidney BV (de (bloot)eigenaar) had dit kort geding aangespannen om de gemeente op korte termijn te verplichten medewerking te verlenen aan de overdracht van het recht van erfpacht. Op 25 april ontving het college van B&W het vonnis van de voorzieningenrechter over dit kort geding. De rechter heeft bepaald dat Sidney BV in het ongelijk is gesteld. Het gehele vonnis (zaaknummer/ rolnummer C/05/317673/KG ZA 17-141) is na te lezen onder het tabblad ‘documentatie’. Inmiddels is duidelijk dat Sidney BV in hoger beroep gaat. Sidney heeft gedagvaard “tegen 26 september 2017”. Dat betekent dat de zaak dan pas gaat lopen.

Het geldende bestemmingsplan, bestemmingsplan buitengebied, is digitaal te raadplegen.

Nieuwsbrief